SBDO.cz - stavební bytové družstvo občanů v Litomyšli

Odkazy:

Město Litomyšl

 

Svaz českých a moravských bytových druždtev

 

Kontakt:

 

Stavební bytové družstvo
občanů v Litomyšli
17. listopadu 849
570 01 Litomyšl
 
 
Telefon +420 461 612 008
Mobil +420 739 062 920
e-mail: sbdo@lit.cz
 

Předmět činnosti

V rámci své činnosti družstvo zabezpečuje na základě Smlouvy o zajišťování správy domu a pozemku služby v oblasti technické a v oblasti ekonomické, případně ostatní služby dle dohody:
 
Služby v oblasti ekonomické:
 
-vedení účetnictví podle zákona o účetnictví
-v intencích dohody styk s bankou a provádění finančních operací (internetbanking)
-službu pokladny za příjem a výdej v hotovosti
-realizace odměn členů statutárních orgánů dle zákona a požadavků společenství
-zajišťování služeb spojených se mzdovými náklady, vypracování dohod o provedení práce
-zajištění pojištění budov, likvidace poj. událostí a to v rámci rámcové smlouvy SČMBD a Kooperativa, a.s.
-zpracování roční účetní závěrky a její zveřejnění v obchodním rejstříku
-vypracování měsíčních předpisů plateb vlastníků jednotek či uživatelů bytů na zajištění údržby a provozu domu a pozemku a zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu a společných prostor
-sledování předepsaných úhrad včetně písemné upomínky v případě nedoplatku
-vypracování čerpání finančních prostředků z dlouhodobé zálohy (fondu údržby)
-zajištění ročního vyúčtování záloh za služby dle zákona a požadavku společenství
-evidence dlužníků a bezodkladná prokazatelná informace statutárnímu orgánu společenství,
-zajištění archivace účetních dokladů
-registrace a vyřízení povinnosti vůči OSSZ a zdravotní pojišťovně
-registrace a styk s finančním úřadem
 
Služby v oblasti technické:
 
-vedení provozní a technické dokumentace včetně archivace
-zajištění smluv s dodavateli energií a vody
-vedení evidence termínů  a zajišťování revizí elektrických zařízení spol. prostor  a hromosvodů, plyn. zařízení
-vedení evidence termínů  a zajišťování revizí plynových zařízení
-zajišťování prohlídek a  revizí výtahů včetně servisu
-vedení evidence termínů výměny bytových vodoměrů
-zajišťování provedení preventivních požárních prohlídek
-zajišťování průkazu energetické náročnosti budovy
-zajišťování  kominických služeb – provedení kontroly - čištění spalinových cest
-zajišťování kontroly hasicích přístrojů a požárních vodovodů
-zajištění odborných prohlídek kotelen vč. zajištění v kotelně potřebných revizí
-zajištění deratizace
 
Ostatní služby:
 
-zajištění a pomoc při organizaci shromáždění společenství vlastníků 
-zajištění návrhu stanov společenství
-zajištění vzoru pozvánky, prezenční listiny, zápisu ze shromáždění společenství vlastníků
-zajištění zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek
-a dalších služeb dle požadavku společenství
 

 

© SBDO.cz ▪ design 2014 © Studio DAMI